ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปักเสื้อนักเรียน โดยจำแนกตามห้องเรียน

หมายเหตุ 1. สีแดง หมายถึง นักเรียนเก่า สป.
2. สีดำ หมายถึง นักเรียน เข้าใหม่