ห้องเรียน Facebook Classroom

🔰โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 🔰
จัดให้มีช่องทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพิ่มเติม ด้วยห้องเรียนออนไลน์ Facebook Classroom โดยให้ครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียน สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม facebook classroom ห้องเรียนของตนเอง เพื่อพบครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และติดตามข่าวสารจากโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา สแกน QR Code เพื่อเข้าตรวจสอบรายชื่อ พบนักเรียน และแจ้งข่าวสารจากทางโรงเรียน
3. ครูผู้สอน สแกน QR Code เข้ากลุ่มห้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอน เพื่อนัดหมายการจัดการเรียนการสอน

(** นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จะสามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ หลังจากผ่านการสอบวัดพื้นฐานความรู้แล้วเท่านั้น)

 

ถ้าไม่สะดวกสแกน QR Code สามารถเข้าใช้งานผ่านลิ้ง ดังนี้

ม.1/1 : https://www.facebook.com/groups/548855125774728/
ม.1/2 : https://www.facebook.com/groups/1102492763469237/
ม.1/3 : https://www.facebook.com/groups/3260235950867750/
ม.1/4 : https://www.facebook.com/groups/244275413667167/
ม.1/5 : https://www.facebook.com/groups/3030681820343149/
ม.1/6 : https://www.facebook.com/groups/2003206029816362/
ม.1/7 : https://www.facebook.com/groups/290546771969586/
ม.1/8 : https://www.facebook.com/groups/285151712500895/
ม.1/9 : https://www.facebook.com/groups/3113979005314858/

ม.2/1 : https://www.facebook.com/groups/240330067398097/
ม.2/2 : https://www.facebook.com/groups/263003768408921/
ม.2/3 : https://www.facebook.com/groups/277135283328063/
ม.2/4 : https://www.facebook.com/groups/577891549503618/
ม.2/5 : https://www.facebook.com/groups/2485238525120288/
ม.2/6 : https://www.facebook.com/groups/2663900753825462/
ม.2/7 : https://www.facebook.com/groups/684202002142142/
ม.2/8 : https://www.facebook.com/groups/281655492872032/
ม.2/9 : https://www.facebook.com/groups/247445146473580/
ม.2/10 : https://www.facebook.com/groups/644616622786062/

ม.3/1 : https://www.facebook.com/groups/258666201916276/
ม.3/2 : https://www.facebook.com/groups/696978917769231/
ม.3/3 : https://www.facebook.com/groups/608313470031259/
ม.3/4 : https://www.facebook.com/groups/170584584378088/
ม.3/5 : https://www.facebook.com/groups/183113326268524/
ม.3/6 : https://www.facebook.com/groups/1535592893284592/
ม.3/7 : https://www.facebook.com/groups/1179128315773735/
ม.3/8 : https://www.facebook.com/groups/820165361854737/
ม.3/9 : https://www.facebook.com/groups/2700837293469657/
ม.3/10 : https://www.facebook.com/groups/573258023189292/

ม.4/1 : https://www.facebook.com/groups/989033364849582/
ม.4/2 : https://www.facebook.com/groups/255145698926136/
ม.4/3 : https://www.facebook.com/groups/799210327270726/
ม.4/4 : https://www.facebook.com/groups/2615458941892163/
ม.4/5 : https://www.facebook.com/groups/1379553618897245/
ม.4/6 : https://www.facebook.com/groups/341167323525944/
ม.4/7 : https://www.facebook.com/groups/2711319722426330/
ม.4/8 : https://www.facebook.com/groups/2744259189191033/
ม.4/9 : https://www.facebook.com/groups/532479437444207/

ม.5/1 : https://www.facebook.com/groups/705320060294569/
ม.5/2 : https://www.facebook.com/groups/2754413348115347/
ม.5/3 : https://www.facebook.com/groups/1701363360003365/
ม.5/4 : https://www.facebook.com/groups/1439114696270967/
ม.5/5 : https://www.facebook.com/groups/182155336378052/
ม.5/6 : https://www.facebook.com/groups/1213993798938672/
ม.5/7 : https://www.facebook.com/groups/574615709857130/
ม.5/8 : https://www.facebook.com/groups/704033453471405/
ม.5/9 : https://www.facebook.com/groups/241725797267452/
ม.5/10 : https://www.facebook.com/groups/261041851971164/

ม.6/1 : https://www.facebook.com/groups/562022691408724/
ม.6/2 : https://www.facebook.com/groups/1555866284564065/
ม.6/3 : https://www.facebook.com/groups/541540609842975/
ม.6/4 : https://www.facebook.com/groups/170826347680906/
ม.6/5 : https://www.facebook.com/groups/525608341444924/
ม.6/6 : https://www.facebook.com/groups/244731049928806/
ม.6/7 : https://www.facebook.com/groups/286294156100796/
ม.6/8 : https://www.facebook.com/groups/173427404058960/
ม.6/9 : https://www.facebook.com/groups/290038872165160/
ม.6/10 : https://www.facebook.com/groups/251222812652924/

👩🏻‍💻คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา👨🏻‍💻