เลื่อนรับ ปพ.1 ปพ.2 ของ ม.3 ม.6

ประกาศ :
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอเลื่อนวันรับ ปพ.1 ปพ.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากนักเรียนคนใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้ ปพ.1 และ ปพ.2 ให้ติดต่อโดยตรงกับงานทะเบียนวัดผลประเมินผล (งาน GPA)