การแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ

ประกาศจากงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แจ้งไปยังนักเรียนที่ยังแก้ไขผลการเรียนไม่เสร็จสิ้น สำหรับการซ่อม/แก้ไขผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จะไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำ โดยนักเรียนสามารถติดต่อขอซ่อมกับครูผู้สอนได้เลยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563