ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส (COVID-19) ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 31มีนาคม 2563 และเลื่อนกำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงวันที่ 21 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2563 จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป