พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่องมอบเกียรติบัตรโดยรองฯมณฑล เมฆพยับ กิจกรรมจัดขึ้น ณ หน้าเสาธง โดมอเนกประสงค์