พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ซึ่งกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนี้ เพื่อปลูกฝังความรัก และสร้างเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ซึ่งเป็นการแสดงบุคลิกภาพด้านความเคารพ ความรัก ความเข้าใจ และความกตัญญูต่อครู ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ และได้รับฟังปัจฉิมโอวาท จากครู ศิษย์เก่า และท่านผู้อำนวยการ