มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยประกาศและขอความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียน ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร ละนักเรียนทุกคน เกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
  2. ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำและทุกพื้นที่ในโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่เชื้อ
  3. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาในโรงเรียน หรือชุมชน
  4. จัดแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือเจลล้างมือ บริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพยาบาล เป็นต้น
  5. ให้ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา เฝ้าสังเกตอาการป่วยไข้ของนักเรียน หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้น ปวดเมื่อยลำตัว ปวดศีรษะ จามและไออย่างต่อเนื่อง ให้แจ้งผู้ปกครองเพื่อนำไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้ทางโรงเรียนรับทราบต่อไป
  6. โรงเรียนจัดเป็นพื้นที่ควบคุมในช่วงปิดภาคเรียน หากนักเรียนไม่มีธุระหรือกิจใดๆ ไม่ควรเข้ามาในโรงเรียน
  7. ให้นักเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียนที่เดินทางไปในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเดินทางกลับมาให้แจ้งกับทางโรงเรียน และพักอยู่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา