กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้นำ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน 4 ข้อ

  • ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
  • ข้อที่ 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
  • ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
  • ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully