กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี หัวใจแห่งพระพุทธศาสนา หรือ “โอวาทปาฏิโมกข์” ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ในวันมาฆบูชาคือ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”