เปิดบ้านเสนา62 Open House

ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านเสนา62” (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน และแสดงความสามารถทางวิชาการด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรีย นและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563