ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมการทัศนศึกษานี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นการพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆ