ระเบียบรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ระเบียบการรับนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563

สามารถดูรายละเอียด ประเภทการรับสมัคร กำหนดรับสมัคร คุณสมบัติ การคัดเลือก กำหนดการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จากไฟล์ประกอบต่อไปนี้