ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ นางสาวศรารินทร์ มงคลยุทธ 970 คะแนน ลำดับที่ 2 คือ นายธนวันต์ สร้อยสน 367 คะแนน ลำดับที่ 3 คือ นางสาวณัฏฐธิดา แจ่มศรี 121 คะแนน และลำดับที่ 4 นางสาวศันศนีย์ ประสิทธิเดช 23 คะแนน โดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,627 คน จำนวนบัตรดี 1,481 ใบ คิดเป็นร้อยละ 91.03 บัตรเสียและไม่ประสงค์ลงคะแนน 146 ใบ คิดเป็นร้อยละ 8.97