การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำผลคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีกำหนดจัดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสอบอาคารเรียนที่ 4