วันสถาปนายุวกาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ตัวแทนยุวกาชาด โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา