อบรมประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สมาชิกกลุ่มชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา