SBA มาแนะแนวศึกษาต่อ

ทีมแนะแนว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ให้ทุุนการศึกษา ระบบทวิภาคี เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ และระบบปกติ ซึ่งมีให้เลือกเรียนหลายสาขา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ใต้อาคารเรียนที่ 4