ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นเมือ
วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีท่านอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธาน