“เปิดบ้านเสนาวิชาการ 62”

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ “Open house” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งานนิทรรศการครั้งนี้จัดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและมีผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ฯลฯ