กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563