อบรม ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน
ทั้งนี้เยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป