ตารางการติวข้อสอบ O-NET

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดตารางการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
เพื่อเป็นการทบทวน เนื้อหาวิชาต่างๆ ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคย และรู้วิธีตอบคำถามในรูปแบบต่างๆ สำหรับการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จึงกำหนดการสอนเสริม (ติวข้อสอบ O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 7-24 มกราคม 2563 ช่วงเวลา 08.30-16.00 น.