ผอ. เยี่ยมค่ายพักแรม ชั้น ม.2

วันที่ 3 มกราคม 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คณะครู และวิทยากร ในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี