ค่ายลูกเสือ(ลส นน ยว) ชั้น ม.3

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี