ค่ายพักแรม(ลส นน ยว)ชั้น ม.2

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี