แจ้งการหยุดเรียนของชั้น ม.4-6

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนของนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม รายละเอียดดังแนบ