กำหนดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี