MOU กับโรงเรียนบางแม่หม้ายฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ

โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.สุพรรณบุรี และทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชมรมภาคีเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE