ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปี พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว ผลการคัดเลือกดังรายนามต่อไปนี้

  1. นางพัชรินทร์ ปาณินท์ ศิษย์เก่าจบการศึกษา ปีการศึกษา 2510
  2. นางจันทร์เพ็ญ ภูปรีชากร ศิษย์เก่าจบการศึกษา ปีการศึกษา 2515
  3. นางฐิติรัตน์ โรจน์ บริบูรณ์ ศิษย์เก่าจบการศึกษา ปีการศึกษา 2516
  4. นางปัทมา กองกาวี ศิษย์เก่าจบการศึกษา ปีการศึกษา 2518
  5. นายกฤษณะ สัญญวุฒิ ศิษย์เก่าจบการศึกษา ปีการศึกษา 2524
  6. นายมานพ ธีระเพียร ศิษย์เก่าจบการศึกษา ปีการศึกษา 2527