ประชุมครูกลุ่มกิจการนักเรียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือกับครูผู้รับผิดชอบงานวินัยนักเรียน สรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆ และสร้างระเบียบวินัยที่ดีให้กับนักเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยมีคุณครูมณฑล เมฆพยับ รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน