กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น ปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น (Japanese Day Camp) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
ขอขอบคุณ คณะครูอาจารย์และ นักศึกษามหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 ที่มาจัดกิจกรรมการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น