กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chinese Day Camp)(กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ภาษาจีน) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 ท่าน และนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน