จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เวลา 08.00 -11.30 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เวลา 12.30 – 16.00 น. เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน และให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์