อบรม Google for Education

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วย Google for Education เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์3 และห้องคอมพิวเตอร์4 โดยมีครูกลุ่มเทคโนโลยีเป็นทีมวิทยากรให้ความรู้