อบรมวินัยน่ารู้ สู่การเป็นครูที่ดี

การอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง วินัยน่ารู้ สู่การเป็นครูที่ดี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีครูจาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) และโรงเรียนสาคลีวิทยา เข้าร่วมการอบรม และมีนายอุดม อินทรเวศน์วิไล อดีต ผอ.ภารกิจเสริมสร้างมาตรฐานวินัย สนง.ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรให้ความรู้