การทำความสะอาดโรงอาหาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การทำความสะอาดโรงอาหาร และร้านค้าของโรงเรียนเพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน … ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองเสนา ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรถน้ำทำความสะอาด มา ณ ที่นี่