ผลประเมินนร.รางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.3/2 และนายณัฐิวุธ ศากรณ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 ผ่านการประเมินจากการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รอบแรก)