ประเมิน นร. รางวัลพระราชทาน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 คณะกรรมการประกอบไปด้วยนางนาถลดา ทองหยวก นางกำไร คล้ายวงศ์ นายปริญญา อินทรา นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ โดยประเมินทั้ง 2 ระดับ คือระดับ ม.ปลาย นายณัฐิวุธ ศากรณ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 และเด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.3/2