“โตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต”

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมโครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์