กีฬาสี “เสนาปาริชาตเกมส์62”

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “เสนาปาริชาตเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง เตรียมนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป