กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 120 คน และ ม.5-6 จำนวน 15 คน โดยมีทีมนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และโดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน