รับนิเทศติดตาม นโยบาย สพฐ.

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและตามงาน ตามนโยบายของ สพฐ. โดย นางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ตำแหน่งศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา