กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย” เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มีกิจกรรมการแสดงชุด “ระบำกฤดาภินิจหาร” การแสดงชุด “ขุนลอดิลกราช” การประกวดชุดวรรณคดีรีไซเคิล และการมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรในการแข่งขันทักษะภาษาไทย