พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเสนา ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยมีกิจกรรม “รู้จักรู้ใจละลายเป็นหนึ่ง” การบรรยายเรื่องพิษของสื่อยุคปัจจุบัน เรื่องเสพสื่ออย่างไรให้ปลอดภัยกับตัวเรา และเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในวัยเรา