ร่วมแข่งขันโครงการธนชาติริเริ่ม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ครูชญาน์นัทช์ มั่นคง นำนักเรียน เด็กหญิงชนกนันท์ วงษ์พานิช และเด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาติริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ณ ธนาคารธนชาติ อาคารสวนมะลิ