ประชุมประกันคุณภาพภายนอก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 จาก สมศ. โดยมี ผอ.ดิเรก สายศิริวิทย์ เป็นวิทยากร