การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา จัดโดย

 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา