เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ประจำปี 2562 โดยคณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา