โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน

งานอนามัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ จึงจัดทำโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยรับความอนุเคราะห์ทีมแพทย์ตรวจจากโรงพยาบาลศุภมิตร